Drepturile și obligațiile

Drepturile și obligațiile părinților

– Sa respecte statutul IET;

– Sa achite taxa de alimentatie a copilului conform bonului de plata , de la data de 20-25 a fiecarui luni;

-Părinții au obligația de a anunța unitatea în caz în care copilul absentează o perioadă de timp determinată sau nedeterminată, în caz în care copilul absentează 3 luni fără a se anunța unitatea, locul acestuia poate fi ochupat de un alt copil care solicită însctierea în unitatea noastră;

-După o absență a copilului de trei zile părinții au obligația de a prezenta de la medicul de familie aviz epidimiologic;

-Părinții au dreptul să fie informați permanent cu date despre evoluția copilului;

-Părinții au dreptul și obligația de a colabora cu unitatea de învățământ, în vederea realizării obiectivelor educaționale;

-Comitetul de părinți al grupei se alege în fiecare an la adunarea generală a părinților copiilor grupei convocată de educatoarele care prezidează ședințele în primele 30 zile de la începutul anului școlar, educatoarele sau președintele comitetului de părinți al grupei pot convoca adunarea generală a părinților ori de câte ori e necesar;

-Comitetul de părinți al grupei reprezintă interesele părinților copiilor grupei în adunarea generală a părinților la nivelul grădiniței.

Atributele ale comitetului de părinți al grupei

Sprijină educatoarele în organizarea și desfășurarea unor activități extrașcolare;

-Are inițiative și se implică in inbunătățirea condițiilor din grupa copilului său.

Drepturile și obligațiile copiilor

1Orice persoană indiferent de sex, rasă, naționalitate care are vîrsta cuprinsă între 3-7 ani, poate fi înscris în grădiniță și poate participa la activitățile organizate de aceasta, având calitate de preșcolar.

Drepturile copiilor

1.Toți copiii beneficiază de asistență medicală gratuită;

2.Toți copiii au dreptul să participe la activitățile extracurriculare și la proiectele educaționale organizate in unitatea de învățământ;

3.Toți copiii au dreptul la securitate.

Îndatoriile copiilor

1.Copiii trebuie să aibă o comportare civilizată atât în unitate de învățământ cât și în afara ei;

2.Copiii trebuie să păstreze curățenia în spațiile de învățămînt grupuri sanitare, curtea de joacă;

3. Copiii trebuie să cunoască și să respecte regulile de circulație cele cu privire la apărarea sănătății, regul de prevenire a incendiilor, normele de protecție a mediului.

Este interzis copiilor

-Să deteriorizeze bunurile din patrimoniul instituțiilor de învățământ

Drepturile și obligațiile personalului didactic și nedidactic

1.Personalul didactic are obligații și răspunderi de natură profesională, materială și morală, care garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii;

-conceperea activității profesionale și realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinilor de învățământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;

-utilizarea bazei și a resurselor învățământului,în scopul realizării obligațiilor profesionale;

Punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învățământ;

-organizarea cu copii a unor activități extrașcolare cu scop educativ;

-colaborarea cu părinții, prin acțiuni colective cu caracter pedagogic;

-evaluarea performanțelor copiilor;

-participarea la viața instituției;

-cadrele didactice au obligația morală să-și acorde respect reciproc și sprigin în îndeplinirea obligațiilor profesionle;

-personalul didactic are obligația de a participa la programe de formare continuă;

-este interzis aplicarea de pedepse corporale, precum și agresie verbală sau fizică a copiilor;

-întocmesc săptămânal conținutul planificării;

-întocmesc schițe de plan și dosarul activității cu părinții;

-participă la activități de perfecționare;

-desfășoară activități extracuriculare;

-colaborează permanent cu directorul instituției;

-cadrele didactice nu au voie să absenteze de cât cu aprobarea directorului instituției;

-cadrele didactice întocmesc zilnic foaia de prezență a copiilor;

Ajutor de educator-sarcni

-efectuază curățenia zilnică a localului și a curții unității;

-realizează curățenia generală săptămânală;

-pregătește paturile copiilor, ajută la îmbrăcatul și dezbrăcatul copiilor, mai ales la grupa mică;

-însoțește copiii la tualetă în vederea evitării aglomerației.

Bucătar –sarcini

-pimește alimentele de la blocul alimentar, după ce a participat la cântarea acestora;

-pregătește hrana la timp și în bune condiții;

-răspunde de cantitatea și calitatea hranei potrivit ratei alimentare(potrivite) stabilite;

-răspunde de stare și curățenie a sectorului bucătăriei, a veselei;

-răspunde de obiectele pe care le are în iventar;

-poartă echipament adecvat în perfectă stare de curățenie;

Asistenta medicală-sarcini

-execută control medical zilnic al copiilor la primirea în unitate;

-supraveghează starea de curățenie a localului;

-asistă la eliberarea alimentelor din blocul alimentar și întocmește foaia de alimente;

-efectuiază prezenșa copiilor la nivel de unitate;

-calculează caloriile alimentelor zilnice;

-alcătuiește meniul săptămânal;

-afișază meniul zilnic;

-comunică zilnic cu administratorul și directorul unității pe diverse probleme;

-participă la activitatea de educație sanitară a copiilor și părinților;

-periodic cântărește și măsoară copiii alcătuind fișe medicale individuale;

-colaborează cu medicul de familie.

Se interzice

-Afișarea, discutarea datelor cu caracter personal ale copiilor și familiile acestora, inclusiv rezultatele și comportamentele problematice, în locurile publice și persoanelor, instituțiilor neautorizate;

-accesul copiilor și persoanelor neautorizate la datele cu caracter personal ale copiilor, , dosare personale;

-copiii să poarte la grădiniță lucruri de preț sau obiecte care le poate dăuna sănătății și securității personale și a altora.